Back to top
Dr. MEENA ACHARYA Advisor
CHANDANI JOSHI Advisor
Dr. CHAITANYA SUBBA Advisor
KHALIL MIYAN Advisor
Dr. GOVINDA RAJ POKHAREL Advisor
Dr. SHANKAR PRASAD SHARMA Advisor
Dr. BIMAL KOIRALA Advisor
LEELA MANI POUDYAL Advisor
Dr. BHARTENDU MISHRA Advisor
Dr. JAY RAJ ACHARYA Advisor
GANESH SAH Advisor
EMERITUS PROF. Dr. RAM MANOHAR SHRESTHA Advisor
Dr. MADAN PARIYAR Advisor
PROF. Dr. ALOK BOHARA Advisor
Dr. BINDU NATH LOHANI Advisor